Wednesday, December 1, 2021
Home >

वन बाहिरका रुखहरु

TREES OUTSIDE FOREST (TOF) सुजीतकुमार झा परिचय वन बाहिरका रुखहरु (TOF) भन्नाले त्यस्ता प्रकारका रुखहरु, जुन वन भनी परिभाषित नभएको क्षेत्र तथा झाडीबुट्यानमा भएका रुखहरुलाई जनाउँछ । यस्ता प्रकारका रुखहरु प्रायः जसो मानिसहरुको खेतबारीमा, मानववस्ती तथा बजारक्षेत्रमा, बगैचामा, सडकको छेउछाउमा , खोला तथा नहरको छेउछाउमा र पर्तीपरात जग्गाहरुमा बृक्षरोपण गरिएको तथा प्राकृतिकरुपमा उम्रेको

Read More